Thursday, January 14, 2010

ISL MINGGU 2

ISL MINGGU 2

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATWOHL

TAKSONOMI BLOOM (DOMAIN KOGNITIF)

Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Membuat soalan berdasarkan aras pemikiran pelajar bagi menguji tahap belajar.

Menurut Benjamin S. Bloom aras kognitif terdapat 6 peringkat aras:

1.Pengetahuan

Ingat kembali, mengenal idea, fakta, asas, definisi, teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah nyatakan, terangkan, namakan, labelkan.

2.Kefahaman

Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memeberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Istilah atau kata tugas yang digunakan ialah pilih, terangkan, tulis semula.

3.Aplikasi

Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Bina graf daripada data dan lain-lain.

4.Analisis

Sesuatu yang komplek dipecahkan kepada yang kecil, bezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal, antara bahagian, kenali struktur organisasi. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah bezakan, pasti, pilih.

5.Sintesis

Menyepadu, mencantum, idea menjadi satu, usaha tersendiri menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah bina, hasilkan, susun, kembangkan,

6.Penilaian

Membuat pertimbangan, termasuk member rasionl, atas dalaman atau luaran, mentafsir dan mengkritik. Istilah atau kata tugas yang digunakna dalam soalan ialah pilih, berikan, alasan, kritikan, buktikan.

www.scribd.com

DOMAIN KRATWOHL (DOMAIN AFEKTIF)

1.Penerimaan

Penerimaan merupakan satu bentuk kesediaan atau penerima sesuatu yang ingin disampaikan. Individu tidak akan menolah ransangan. Tindakan adalah terhad.

2.Gerak balas

Seseorang akan bertindak balas kepada ransangan yang diterima disebabkan dia mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian. Motif ini adalah motif ingin tahu. Tindak balas ini akan melahirkan rasa kepuasan dalam diri individu berkenaan. Gerak balas pada mulanya atas arahan terpaksa dan akhirnya akan menjadi kepuasan.


3.Penilaian

Seseorang itu memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukan kepada masyarakat. Nilai atau motif ini boleh dianggap motif luaran atau menjadi landasan kepada setiap individu.

Jenis penilaian:

>penerimaan semua nilai yang menjadi landasan kepada penerimaan

>pemilihan nilai tertentu dari nilai-nilai yang didedahkan kepada landasan pendiriannya

>komitmen memegang teguh kepada sesuatu kepercayaan (satu set nilai) yang menjadi landasan pendirian dan menerima cabaran

4.Organisasi

Seseorang itu boleh menyusun semula sesuatu nilai kepada suatu set susunan yang sistematik. Pengkonsepsualisasikan nilai-nilai dan membentuk pertalian di antaranya dan menyusun nilai-nilai konsep itu.

5.Perwatakan

Seseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup.

No comments:

Post a Comment