Tuesday, October 12, 2010

Kriteria Pemarkahan Ujian Lisan SPM (12.10.2010)

Cemerlang / Sangat Baik

Skor

Konstruk

Kriteria/ keterangan
9 - 10

1. Tatabahasa dan kosa kata

· Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata sangat tepat dan betul.

2.Sebutan,Intonasi dan

Nada

· Sebutan betul, sangat jelas dan tepat. Intonasi dan nada betul seperti penutur jati.

3.Kefasihan

· Keseluruhan pengucapan sangat petah, fasih dan lancar.

4.Bermakna

· Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, sangat tepat dan bertatasusila serta matang.

Baik

Skor

Konstruk

Kriteria/ keterangan
7 - 8

1. Tatabahasa dan kosa kata

· Bahasa gramatis,penggunaan perkataan dan kosa kata sangat tepat dan betul.

2.Sebutan,Intonasi dan

Nada

· Sebutan betul,sangat jelas dan tepat. Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati.

3.Kefasihan

· Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan lancar.

4.Bermakna

· Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, tepat dan bertatasusila.

Memuaskan

Skor

Konstruk

Kriteria/ keterangan

5 - 6

1. Tatabahasa dan kosa kata

· Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul.

2.Sebutan,Intonasi dan

Nada

· Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat serta kebanyakan intonasi dan nada masih betul.

3.Kefasihan

· Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan masih lancar.

4.Bermakna

· Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, tepat dan bertatasusila.

Kurang Memuaskan

Skor

Konstruk

Kriteria/ keterangan

3 - 4

1. Tatabahasa dan kosa kata

· Bahasa ada yang kurang gramatis, penggunaan perkataan serta kosa kata kurang tepat, kurang betul dan kadangkala salah.

2.Sebutan,Intonasi dan

Nada

· Kebanyakan sebutan kurang betul, kurang jelas dan kurang tepat serta intonasi banyak yang salah.

3.Kefasihan

· Keseluruhan pengucapan kurang petah, kurang fasih dan kurang lancar.

4.Bermakna

· Kebanyakan pengucapan tidak mencapai maksud, kurang tepat dan kurang lancar.

Lemah

Skor

Konstruk

Kriteria/ keterangan1 - 2

1. Tatabahasa dan kosa kata

2.Sebutan,Intonasi dan

Nada

3.Kefasihan

4.Bermakna

· Keseluruhannya lemah.

· Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran dalam Bahasa Melayu.

Rujukan:

Ø http://apps2.moe.gov.my/files/spm/2010/MANUAL%20ULKCP%202010.pdf

No comments:

Post a Comment